What is Kompa?

Kompa is Haiti’s national music. Kompa mysteriously has two different spellings which include “Compas” and “Konpa’”. The word Kompa is derived from the Spanish which means beat or rhythm. This style of music is an electric mix of African and European elements. Haitian kompa music was invented and made popular in 1955 by the famous saxophonist named Nemours Jean Baptiste. Mr. Jean-Baptiste originally called this style of music “Compas Direk”. To the Haitian population, this musical style was a wisp of fresh air because of the different ranges of sounds that included Spanish meringue, African rooted beat, and classical jazz.

Today kompa is considered the main music choice of many countries including Dominica, French Antilles, Cuba and much more. Haitian Kompa has sustained itself for many decades and continue to keep the hearts of the community joyful throughout its many up and downs. Kompa would not have been where it is today without some of the legendary pioneers including Les Frere Dejean, Tropicana, Shleu-Shleu, Bossa Combo, Skah Shah, Zenglen, Top Vice and much more. These Djazz (Band) have paved the path, flourished and help develop the future of the Haitian Music Industry immensely. We could not image the Haitian entertainment world without KOMPA!

Did we miss anything? Learned something? Let us know in the comments below..

Ki Sa Ki Konpa?

Konpa se mizik nasyonal Ayiti. Konpa mysteriously gen de òtograf diferan ladan ki enkli “Compas” ak “Kompa”. Mo konpa a sòti nan Panyòl la, ki vle di bat oswa ritm. Style mizik sa melanj elektrik nan eleman Afriken ak Ewopeyen yo. Mizik konpa te envante e te fè popilè nan 1955 pa saksofonis pi popilè yo rele Nemours Jean Baptiste. Mesye Jean-Baptiste te rele style mizik sa “Compas Direk”. Pou popilasyon ayisyen son an te tankou van fre paske chan yo diferan. Son a melanje avec Meringue Panyòl, Afriken rasin bat ak jazz klasik.

Jodi a Konpa konsidere kòm chwa nan mizik prensipal nan anpil peyi ki gen ladan Dominik, Zantiy franse, Kiba ak anpil lot peyi. Konpa ayisien te soutni tèt li pou anpil dekad epi kontinye kenbe kè kominote a lajwa pandan tout tribilasyon peyi a.
Konpa pa ta’janm kote li ye jodi a san kèk non pyonye ki enkli Les Frère Dejean, Tropicana, Shleu-Shleu, Bossa Combo, Skah Shah, Zenglen, Top Vis ak anpil lot. Jazz (Band) sa yo te pave chemen an, devlope ak ede devlope lavni nan endistri mizik ayisyen. Nou pa t ‘kapab imaj mond lan amizman ayisyen san yo pa gen KONPA!

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search